Predmetová komisia (PK) cudzích jazykov
Členovia
Predseda – PaedDr. Denisa Očovayová (NJ-RJ)

Členovia:
Mgr. Gabriela Bielaková (NJ-RJ)
PaedDr. Beáta Havettová (AJ-RJ)
PaedDr. Martina Hegedüšová (AJ)
PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová (AJ)
PaedDr. Eliška Matušková (AJ-RJ)
Hlavné úlohy a ciele PK v školskom roku 2016/2017
 • naďalej skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces efektívnym rozvíjaním komunikatívnych kompetencií žiakov a využiť priestor na použitie svojho vlastného prístupu a schopností v procese výučby, využívať inovatívne metódy a formy výučby (tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, tvorivé zážitkové metódy, personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh a audio-/video-prezentácie riešenia úloh
 • eliminovať memorovanie a sústrediť sa na vyučovanie založené na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka a jeho schopnosti a druh inteligencie
 • sledovať nielen úroveň osvojených vedomostí a zručností, ale vedieť používať logické, kritické, abstraktné myslenie a tak uplatňovať vyššie kognitívne procesy
 • pri hodnotení žiakov naďalej využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite ich výstupov, najmä priebežné, tzv. formatívne hodnotenie a sebahodnotenie žiakov vedúce k zvyšovaniu ich motivácie k vzdelávaniu sa a k uvedomeniu si zodpovednosti za vlastné výkony a výsledky
 • vzdelávať a vychovávať žiaka najmä prostredníctvom prierezovej témy multikultúrna výchova a osobnostný a sociálny rozvoj, ktorý má správne postoje v oblasti ľudských práv, vie rešpektovať a tolerovať individuálne, etnické, národné, náboženské a kultúrne špecifiká a odlišnosti, je schopný žiť v multikultúrnom prostredí, je ochotný pochopiť a pomôcť tým, ktorí jeho pomoc potrebujú, má rozvinuté sociálne cítene a odsudzuje všetky prejavy násilia, intolerancie, xenofóbie a rasizmu
 • zapájať žiakov do rôznych tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a podporovať a zdôrazňovať význam výučby cudzích jazykov, čo umožňuje lepšie poznávanie reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy.
 • naučiť žiakov získavať poznatky o spôsobe života v iných krajinách (internet, práca so zahraničnou literatúrou, stretnutia so zahraničnými hosťami)
 • cielene rozvíjať čitateľskú gramotnosť a kultúru čítania, rozširovať fond školskej knižnice aj o tituly z cudzojazyčnej literatúry, podporovať také krúžkové aktivity, ktoré sú zamerané na prácu s textami a literatúrou; zúčastňovať sa recitačných a literárnych súťaží; aktivovať žiakov k práci v školskom časopise
 • podľa aktualizovaného Národného štandardu finančnej gramotnosti, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR, zapracovať a aplikovať tematiku finančnej gramotnosti do učebných osnov pre jednotlivé cudzie jazyky
 • pokračovať v realizovaní regionálnej problematiky - poznávanie národnej kultúry, historických pamiatok, zemepisných zvláštností v jednotlivých témach najmä prostredníctvom rôznych projektov a vzdelávacieho obsahu, ktoré poskytujú učebnice pre cudzie jazyky a učebnice na prípravu na maturitu
 • naďalej organizovať ŠK OL CJ a zúčastňovať sa vyšších kôl týchto súťaží (www.iuventa.sk)
 • zvyšovať kariérový rast a profesijný rozvoj členov PK

zodpovedné: všetky vyučujúce cudzích jazykov

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

  1. júl - 31. august
Letné prázdniny
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií