Pedagogický zbor - pedagógovia vyučujúci na gymnáziu v súčasnosti

meno funkcia vyučuje kontakt
PaedDr. Beáta HAVETTOVÁ » riaditeľka školy ANJ, RUJ, NAS havettova@gymvrable.sk
PaedDr. Eliška MATUŠKOVÁ » vedúci pedagogický pracovník
» členka Rady školy
ANJ, GEG, RUJ eliska@gymvrable.sk
PaedDr. Mária BAŠISTOVÁ » koordinátorka environmentálnej výchovy MAT, BIO  
PhDr. Monika BOGYÓOVÁ » gestor žiackej školskej rady
» vedúca školskej knižnice
» triedna učiteľka III.A
SJL, DEJ  
Mgr. Gabriela BIELAKOVÁ NEJ, RUJ, DEJ
Mgr. Andrea FRANKOVÁ BIO, CHE
PaedDr. Patrik HALLER » triedny učiteľ IV.A
» koordinátor účelových cvičení
TŠV, NBV, PED
PaedDr. Martina HEGEDÜŠOVÁ » koordinátorka prevencie
» výchovná poradkyňa
» triedna učiteľka II.B
ANJ, PSY hegedusova.martina@gmail.com
PhDr. Ivana HUDASZEK SEMJANOVÁ » vedúca predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov SJL, NAS  
PaedDr. Ivan KREŠKÓCZI » internetová stránka gymnázia
» správca školskej PC siete
» predseda Rady školy
MAT, INF, GEG kreskoczi {zav.} gymvrable.sk
PaedDr. Zuzana KREŠKÓCZIOVÁ BARÁTHOVÁ » koordinátorka školských súťaží ANJ, SJL z.kreskocziova@gmail.com
PhDr. Mária KHÜROVÁ » triedna učiteľka I.A
» kariérová poradkyňa
SJL, NAS  
PaedDr. Denisa OČOVAYOVÁ » vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov
» triedna učiteľka I.D
NEJ, RUJ
PaedDr. Boris RAGAS » triedny učiteľ III.B GEG, TŠV  
PaedDr. Martina RAGASOVÁ CHE, BIO  
RNDr. Anna UHRÍKOVÁ » vedúca predmetovej komisie prírodovedných predmetov
» triedna učiteľka II.A
MAT, FYZ

Pedagógovia a ostatní zamestnanci, ktorí pôsobili na našej škole v minulosti »»

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

  1. júl - 31. august
Letné prázdniny
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií